ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 21 - Number 86

2024: Volume 21 - Number 85

2024: Volume 21 - Number 84

2024: Volume 21 - Number 83

2023: Volume 20 - Number 82

2023: Volume 20 - Number 81

2023: Volume 20 - Number 80

2023: Volume 20 - Number 79

2022: Volume 19 - Number 78

2022: Volume 19 - Number 77

2022: Volume 19 - Number 76

2022: Volume 19 - Number 75

2021: Volume 18 - Number 74

2021: Volume 18 - Number 73

2021: Volume 18 - Number 72

2021: Volume 18 - Number 71

2020: Volume 17 - Number 70

2021: Volume 17 - Number 69

2020: Volume 17 - Number 68

2020: Volume 17 - Number 67

2020: Volume 16 - Number 66

2019: Volume 16 - Number 65

2019: Volume 16 - Number 64

2019: Volume 16 - Number 63

2019: Volume 15 - Number 62

2018: Volume 15 - Number 61

2018: Volume 15 - Number 60

2018: Volume 15 - Number 59

2018: Volume 14 - Number 58

2017: Volume 14 - Number 57

2017: Volume 14 - Number 56

2017: Volume 14 - Number 55

2017: Volume 13 - Number 54

2016: Volume 13 - Number 53

2016: Volume 13 - Number 52

2016: Volume 13 - Number 51

2016: Volume 12 - Number 50

2015: Volume 12 - Number 49

2015: Volume 12 - Number 48

2015: Volume 12 - Number 47

2015: Volume 11 - Number 46

2014: Volume 11 - Number 45

2014: Volume 11 - Number 44

2014: Volume 11 - Number 43

2014: Volume 10 - Number 42

2013: Volume 10 - Number 41

2013: Volume 10 - Number 40

2013: Volume 10 - Number 39

2013: Volume 9 - Number 38

2012: Volume 9 - Number 36

2012: Volume 8 - Number 34

2011: Volume 8 - Number 33

2011: Volume 8 - Number 31

2011: Volume 7 - Number 29

2010: Volume 7 - Number 28

2010: Volume 7 - Number 27

2010: Volume 7 - Number 26

2009: Volume 6 - Number 25

2009: Volume 6 - Number 24

2009: Volume 6 - Number 23

2009: Volume 6 - Number 22

2008: Volume 5 - Number 21

2008: Volume 5 - Number 20

2008: Volume 5 - Number 19

2008: Volume 5 - Number 18

2007: Volume 4 - Number 17

2007: Volume 4 - Number 16

2007: Volume 4 - Number 15

2007: Volume 4 - Number 14

2006: Volume 3 - Number 12

2006: Volume 3 - Number 11

2006: Volume 3 - Number 9

2005: Volume 2 - Number 8

2005: Volume 2 - Number 7

2004: Volume 2 - Number 6

2004: Volume 2 - Number 5

2003: Volume 1 - Number 4

2004: Volume 1 - Number 3

2003: Volume 1 - Number 2

2003: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]