فهرست داوران

1403
1 - دکتر زهرا حیاتی
2 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
3 - پارسا یعقوبی جنبه سرایی
4 - دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
5 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
6 - علی‌اکبر باقری‌خلیلی - nhka'hi lhcknvhk
7 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
8 - دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
9 - دکتر محسن ذوالفقاری
10 - دکتر محمد دانشگر
11 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
12 - دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
13 - دکتر مریم رامین نیا - دانشگاه گنبد کاووس
14 - دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
15 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
16 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - مریم درپر
3 - سعید حسام‌پور
4 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6 - دکتر عیسی امن خانی
7 - دکتر محمدرضا روزبه
8 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
9 - دکتر زهرا حیاتی
10 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
11 - دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
12 - دکتر مریم شریف نسب
13 - آقای سید جلال موسوی - دانشگاه پیام نور
14 - دکتر جواد دهقانیان
15 - دکتر ذوالفقار علامی مهماندوستی
16 - دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
17 - دکتر خدیجه حاجیان - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
20 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر سکینه عباسی - گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران
22 - دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
23 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
24 - غلامحسین غلامحسین زاده
25 - دکتر سید مهدی رحیمی - University of Birjand
26 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
27 - دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
28 - کلثوم قربانی جویباری - -
29 - دکتر محسن ذوالفقاری
30 - دکتر مهدی نیک منش - دانشگاه الزهرا
31 - دکتر محمد دانشگر
32 - دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
33 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
34 - دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
35 - دکتر مریم رامین نیا - دانشگاه گنبد کاووس
36 - دکتر بهادر باقری - خوارزمی
37 - دکتر مریم رامین نیا - گلستان
38 - دکتر محمد راستگوفر - دانشگاه کاشان
39 - دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
40 - دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
41 - دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
42 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
43 - آقای حسن روشان - دانشگاه بیرجند
44 - دکتر افسون قنبری - تربیت مدرس
45 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
46 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
47 - دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
48 - دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
49 - دکتر ایوب مرادی - دانشگاه پیام نور
50 - دکتر علی گراوند - دانشگاه ایلام
1401
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - مریم درپر
3 - سعید حسام‌پور
4 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر عیسی امن خانی
6 - دکتر محمدرضا روزبه
7 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
8 - دکتر زهرا حیاتی
9 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
10 - پارسا یعقوبی جنبه سرایی
11 - دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
12 - دکتر حامد نوروزی
13 - دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
14 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
16 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
18 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
20 - غلامحسین غلامحسین زاده
21 - علی رضا نیکویی
22 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
23 - دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
24 - دکتر محسن ذوالفقاری
25 - دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
26 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
27 - دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
28 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
29 - دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
30 - دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
31 - دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
32 - دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
33 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
34 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
35 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
36 - دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
37 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل