فهرست داوران

1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - مریم درپر
3 - سعید حسام‌پور
4 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
5 - دکتر عیسی امن خانی
6 - دکتر محمدرضا روزبه
7 - دکتر زهرا حیاتی
8 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
9 - دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
10 - دکتر مریم شریف نسب
11 - قدرت قاسمی پور
12 - آقای سید جلال موسوی - دانشگاه پیام نور
13 - دکتر جواد دهقانیان
14 - دکتر ذوالفقار علامی مهماندوستی
15 - دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
16 - دکتر خدیجه حاجیان - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
19 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
21 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
22 - آقای سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
23 - دکتر احمد خاتمی
24 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
25 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
26 - دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
27 - کلثوم قربانی جویباری - -
28 - دکتر سیده نرگس رضایی
29 - دکتر محسن ذوالفقاری
30 - دکتر مهدی نیک منش - دانشگاه الزهرا
31 - دکتر محمد دانشگر
32 - دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
33 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
34 - دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
35 - دکتر بهادر باقری - خوارزمی
36 - دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
37 - دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
38 - دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
39 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
40 - آقای حسن روشان - دانشگاه بیرجند
41 - دکتر سپیده یگانه - دانشگاه الزهرا (س)
42 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
43 - دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
44 - دکتر ایوب مرادی - دانشگاه پیام نور
1401
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - مریم درپر
3 - سعید حسام‌پور
4 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
7 - دکتر عیسی امن خانی
8 - دکتر محمدرضا روزبه
9 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
10 - دکتر زهرا حیاتی
11 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
12 - پارسا یعقوبی جنبه سرایی
13 - دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
14 - قدرت قاسمی پور
15 - دکتر حامد نوروزی
16 - دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
17 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
19 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
21 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
23 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
24 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
25 - غلامحسین غلامحسین زاده
26 - علی رضا نیکویی
27 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
28 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
29 - دکتر فریده داودی مقدم
30 - دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
31 - دکتر سیده نرگس رضایی
32 - دکتر محسن ذوالفقاری
33 - دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
34 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
35 - دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
36 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
37 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
38 - دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
39 - دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
40 - دکتر نسرین فقیه - دانشگاه الزهرا
41 - دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
42 - دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
43 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
44 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
45 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
46 - دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
47 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل
1400
1 - دکتر حسینعلی قبادی
2 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
3 - سعید حسام‌پور
4 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
7 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 - دکتر سجاد آیدنلو
9 - دکتر عیسی امن خانی
10 - دکتر محمدرضا روزبه
11 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
12 - دکتر زهرا حیاتی
13 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
14 - پارسا یعقوبی جنبه سرایی
15 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
16 - دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
17 - دکتر مریم شریف نسب
18 - قدرت قاسمی پور
19 - دکتر زهرا عباسی
20 - دکتر ذوالفقار علامی مهماندوستی
21 - دکتر عظیم جباره ناصرو
22 - دکتر حامد نوروزی
23 - دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
24 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
25 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
26 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر حبیب کشاورز - سمنان
28 - دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
29 - محمود حیدری
30 - دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
31 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
32 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
33 - دکتر سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
34 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
35 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
36 - سعید بزرگ بیگدلی
37 - دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
38 - دکتر مهین پناهی - دانشگاه تربیت مدرس
39 - دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
40 - علی رضا نیکویی
41 - دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
42 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
43 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
44 - دکتر ناصرقلی سارلی - دانشگاه خوارزمی
45 - دکتر فریده داودی مقدم
46 - دکتر نعمت الله ایران زاده - دانشگاه علامه طباطبائی
47 - دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
48 - دکتر حمید سفیدگر شهانقی
49 - دکتر محمدرضا صرفی
50 - دکتر ابوالفضل خطیبی
51 - کلثوم قربانی جویباری - -
52 - دکتر محسن ذوالفقاری
53 - دکتر محمد پارسا نسب
54 - دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
55 - آقای میلاد جعفرپور - یزد
56 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
57 - دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
58 - دکتر مریم رامین نیا - دانشگاه گنبد کاووس
59 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
60 - دکتر بهادر باقری - خوارزمی
61 - دکتر فهمیه خراسانی - تربیت مدرس
62 - دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
63 - دکتر محمد شادرومنش - تربیت معلم (خوارزمی)
64 - دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
65 - دکتر نسرین فقیه - دانشگاه الزهرا
66 - دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
67 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
68 - دکتر عباس محمدیان - دانشگاه حکیم سبزواری
69 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
70 - دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
71 - دکتر محسن محمدی فشارکی - اصفهان
72 - آقای حسن روشان - دانشگاه بیرجند
73 - دکتر افسون قنبری - تربیت مدرس
74 - دکتر سپیده یگانه - دانشگاه الزهرا (س)
75 - آقای سید ناصر جابری اردکانی - دانشگاه خلیج فارس
76 - خانم پریسا صالحی - دانشگاه شهید بهشتی
77 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
78 - دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
79 - دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
80 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
81 - دکتر علی گراوند - دانشگاه ایلام
82 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل
83 - دکتر نجمه شبیری - نمیدانم