فهرست داوران

1401
دکتر حیات عامری
مریم درپر
محمد راغب
سعید حسام‌پور
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر زهرا حیاتی
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دکتر حسین بیات - خوارزمی
قدرت قاسمی پور
دکتر حامد نوروزی
دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر احمد غنی پور ملکشاه
غلامحسین غلامحسین زاده
علی رضا نیکویی
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
سیده مریم عاملی رضایی
دکتر سیده نرگس رضایی
دکتر محسن ذوالفقاری
دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
دکتر نسرین فقیه - دانشگاه الزهرا
دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
دکتر معین کاظمی فر - تربیت مدرس
دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
آقای سیاوش مرشدی - نمتل
1400
دکتر حسینعلی قبادی
دکتر حیات عامری
سعید حسام‌پور
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر قاسم صحرائی - دانشگاه لرستان
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
زهرا پارساپور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر عیسی امن خانی
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر زهرا حیاتی
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین بیات - خوارزمی
قدرت قاسمی پور
دکتر زهرا عباسی
دکتر ذوالفقار علامی مهماندوستی
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر حامد نوروزی
دکتر مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حبیب کشاورز - سمنان
دکتر سکینه عباسی - .
دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
محمود حیدری
دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
دکتر سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
عبّاس قنبری عدیوی
سعید بزرگ بیگدلی
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
دکتر مهین پناهی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
علی رضا نیکویی
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر ناصرقلی سارلی - دانشگاه خوارزمی
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر نعمت الله ایران زاده - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر هوشنگ جاوید
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
دکتر حمید سفیدگر شهانقی
دکتر محمدرضا صرفی
دکتر ابوالفضل خطیبی
سیده مریم عاملی رضایی
کلثوم قربانی جویباری - -
دکتر محسن ذوالفقاری
دکتر محمد پارسا نسب
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
آقای میلاد جعفرپور - یزد
دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
دکتر مریم رامین نیا - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر بهادر باقری - خوارزمی
دکتر فهمیه خراسانی - تربیت مدرس
دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
دکتر محمد شادرومنش - تربیت معلم (خوارزمی)
دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
دکتر نسرین فقیه - دانشگاه الزهرا
دکتر مهبود فاضلی - دانشگاه الزهرا
دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
دکتر عباس محمدیان - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن محمدی فشارکی - اصفهان
آقای حسن روشان - دانشگاه بیرجند
دکتر افسون قنبری - تربیت مدرس
دکتر سپیده یگانه - دانشگاه الزهرا (س)
آقای سید ناصر جابری اردکانی - دانشگاه خلیج فارس
خانم پریسا صالحی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
دکتر لیلا گل پور - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
دکتر علی گراوند - دانشگاه ایلام
آقای سیاوش مرشدی - نمتل
دکتر نجمه شبیری - نمیدانم
1399
سعید حسام‌پور
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر عیسی امن خانی
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر زهرا حیاتی
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دکتر حسین بیات - خوارزمی
قدرت قاسمی پور
دکتر زهرا عباسی
آقای سید جلال موسوی - دانشگاه پیام نور
دکتر ذوالفقار علامی مهماندوستی
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر احمدرضا یلمه ها
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سکینه عباسی - .
دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
عبّاس قنبری عدیوی
دکتر مهین پناهی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهین پناهی - دانشگاه الزهرا
علی رضا نیکویی
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر نعمت الله ایران زاده - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر غلامرضا کافی
دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
دکتر محمدرضا صرفی
دکتر محسن ذوالفقاری
دکتر مهدی نیک منش
دکتر مرتضی میرهاشمی - تربیت معلم (خوارزمی)
دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
دکتر منوچهر اکبری - دانشگاه تهران
دکتر بهادر باقری - خوارزمی
دکتر محمدصادق بصیری - باهنرکرمان
دکتر مریم رامین نیا - گلستان
دکتر رضا شجری - دانشگاه کاشان
دکتر جهانگیر صفری - دانشگاه شهرکرد
دکتر نسرین فقیه - دانشگاه الزهرا
دکتر معین کاظمی فر - تربیت مدرس
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر افسون قنبری - تربیت مدرس
دکتر سپیده یگانه - دانشگاه الزهرا (س)
دکتر اصغر شهبازی - دانشگاه فرهنگیان
آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
آقای علی فیض الهی - دانشگاه تهران
دکتر رضا ستاری - دانشگاه مازندران
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی