مشخصات تيم علمی نشريهمهین پناهی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
mpdalzahra.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
gholamhomodares.ac.ir

منوچهر اکبری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
makbariut.ac.ir
جلیل تجلیل
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
tajlilyahoo.com
محسن حسینی‌مؤخر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
hoseini.molu.ac.ir
محمد دانشگر
...
دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
farsiporyahoo.com
حسن ذوالفقاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
zolfagarimodares.ac.ir
ابوالقاسم رادفر
استاد زبان و ادبیات فارسی
پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ایران
radfaryahoo.com
غلامرضا ستوده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
sotoudehyahoo.com
قدرت‌اله طاهری
...
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Gh_Taherisbu.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir