You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تحلیل تطبیقی ظرفیت‌های همسان رمان «سه شنبه‌ها با موری» با مثنوی مولوی
سید علی سراج *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کارکرد عنصر «مکان» در داستان‌های شهری با رویکرد مطالعات فرهنگی (نمونه بررسی: کارکرد «تهران» در رمان‌های دهه‌های هشتاد و نود)
مریم شریف نسب *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نظریه ناخودآگاهی یونگ در تفسیر رویای گودرز(در شاهنامه فردوسی)
سیده زهرا صابری نیکو *، میر جلال الدین کزازی، موسی پرنیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بنیادهای فرهنگ عامیانه در منظومه بدیع‌الزّمان‌نامه
محبوبه علی حوری *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تبیین نظری شکل‌گیری ژانرها و مناسبات بین ژانر و خلاقیّت ادبی
قدرت قاسمی پور *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بایستگی نقد مقالات دانشگاهی(با تکیه بر جستار تازی سروده‌های خاقانی)
آرمان کوهستانیان *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مبانی معنا‌شناسانه در زیبایی شناسی عرفانی عطار
زهرا ملک زاده *، مهین پناهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue